Truyền hình đưa tin Đà Nẵng Clean-up

Sự kiện Đà Nẵng Clean Up vào ngày Môi trường được đưa tin bởi nhiều blogger, báo đài và cả đài truyền hình địa phương DRT.

Ngày: 16/06/2016

Địa điểm: Bãi Nam, Sơn Trà